Zpět

Základní škola Lanškroun

Menu
Adresa Aloise Jiráska 139
GPS 49°54'48"N 16°36'45"E (xx km)
372 m nad mořem
swipe

Počty žáků: Ve školním roce 2012/2013 navštěvuje naši školu 457 žáků, z toho 244 navštěvuje 1. stupeň, 213 žáků je na 2. stupni
Počty tříd: 19 a 4 odd. školní družiny

Kroužky, oddíly a organizace, které mohou využívat i děti jiných škol:
- pěvecký sbor „Klíček“ pro žáky 1.st.
- pěvecký sbor „Klíč“ pro žáky 2. stupně
- keramika pro žáky školy
- keramika pro veřejnost
- rybářský
- florbal
a dále kroužky, které jsou pod školní družinou: rychlé prsty, pohybové hry, cvičení s hudbou, veselé vaření, výtvarný kroužek, sportovní hry

Škola vyučuje podle Školního vzdělávacího programu „Učíme se pro život“ se zaměřením na informatiku a výpočetní techniku, dopravní výchovu a etickou výchovu na 1. stupni a na informatiku a výpočetní techniku na 2. stupni.
Do výuky je zařazeno projektové vyučování. Učitelé využívají nové metody práce s interaktivními tabulemi.
Žáci mají možnost absolvovat kurzy bruslení, plavání, lyžování na 1. stupni.
Na 2. stupni mohou žáci absolvovat kurzy cyklistický, lyžařský a turistický.
Žáci procházejí každoročním celoškolním projektem

Škola pořádá vlastní soutěže:
- dopravní soutěž „Hurá na kola“, „ Jsem chodec“
- Běh ulicemi města

Škola pořádá Vánoční jarmark a
Zařízení a vybavení, které může škola pronajímat veřejnosti:
- dvě tělocvičny
- pronájem galerie (sklepních prostor)
- horolezeckou stěnu
- pronájem učeben
- běžecké lyže a boty
- pronájem počítačových učeben (vybavené dataprojektory)
Škola je vybavena 2 počítačovými učebnami, několika interaktivními tabulemi a projektory. Ve škole je na 2. stupni školní knihovna a na 1. stupni je nově vybudována čítárna.
Škola nabízí dětem:
Pravidelné exkurze ZOO Dvůr Králové, Praha, Dukovany, Antropos Brno, planetárium Hradec Králové, Brno, ekocentrum Pasíčka a Oucmanice, výrobní firmy nejen Lanškrounska, návštěvy divadelních představení v Brně, Pardubicích a Šumperku, přednášky s výchovnou i vzdělávací tématikou a výchovné koncerty
Vzdělávací zájezd do Velké Británie, Drážďan


Kategorie
  • základní škola